o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Trboušany se na svém zasedání dne  6. 12. 2005  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

tuto

vyhlášku o místních poplatcích.


ODDÍL I
Druhy  poplatků


Touto vyhláškou jsou zaváděny následující druhy místních poplatků:
poplatek ze psů
 • poplatek za užívání veřejného prostranství
 • poplatek ze vstupného
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • ODDÍL II
  Poplatek ze psů
  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců  Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň  mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 • Sazba poplatku ze psů činí  60,-- Kč ročně. U druhého a každého  dalšího psa je sazba poplatku 90,--  Kč ročně.
 • Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
 • Poplatník je povinen oznámit nejpozději do 30 dnů vznik poplatkové povinnosti.
 • Poplatek ze psů je splatný do 31. května kalendářního roku a je stanoven jako poplatek za kalendářní rok.
 • Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 • Poplatník je povinen ohlásit do 30 dnů zánik poplatkové povinnosti (úmrtí psa, prodej, darování apod).
 • ODDÍL III
  Poplatek za užívání veřejného prostranství
  Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 • Veřejným prostranstvím jsou veškeré veřejnosti přístupné obecní pozemky, jako pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), chodníky, proluky a další prostory přístupné každému bez omezení v zastavěné části obce obce.
 • Poplatek se neplatí za umístění skládky paliva, stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení náležející fyzické osobě - občanovi, kterou občan odklidí do 30 dnů od složení.
 • Poplatek se platí za dobu počínaje dnem, kdy užívání veřejného prostranství začalo do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo a bylo poplatníkem uvedeno do původního stavu. Osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy o pronájmu veřejného prostranství, jsou od platby poplatku osvobozeny.
 • Před zahájením užívání je poplatník povinen užívání přihlásit obecnímu úřadu s uvedením místa, doby a plochy užívání. Užívání lze zahájit jen se souhlasem obecního úřadu.
 • Jestliže poplatník nepřihlásil užívání vůbec, uloží  obecní úřad poplatníkovi sankci v souladu se zákonem.
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý den a m2 užívaného veřejného prostranství:
 • při umístění prodejního zařízení do 8 m2 na l den 40,-- Kč. Celkový počet dnů se násobí
      částkou 40,-- Kč.
        b) pro umístění stavebního zařízení, umístění skládek stavebního materiálu 3,-- Kč.
        c) umístění skládky materiálu a umístění stavebního zařízení pro povolené stavby občanů
           -    za dobu do 2 let od právní moci stavebního povolení  0 Kč
   -  za každý další započatý měsíc dle b)
      d)  za  umístění  kolotočů  a  jiných  větších  atrakcí na ploše do 100 m2 za dobu do 7 dnů částku 100,-- Kč,                
           za  umístění houpaček a menších atrakcí na ploše do 50 m2 za dobu do 7 dnů 50,-- Kč.
      e)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce se vstupným a pro potřeby tvorby filmových a
           televizních děl                                
            - pro kulturní akce 1,-- Kč
            - pro potřeby filmu a TV 10,-- Kč.
       Dnem  se  rozumí  jeden  kalendářní  den  bez  ohledu  na  to, kterou a jak velkou část dne
       poplatník využije.
  8.   Za vyhrazení trvalého parkovacího místa platí poplatník poplatek:
           - pro nákladní automobily, traktory, pojízdné zemědělské stroje 50,-- Kč měsíčně na jedno parkovací
              místo,
          pro osobní automobily 30,-- Kč měsíčně na jedno parkovací místo.
  Ohlašovací povinnost k zániku poplatkové povinnosti je 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
 • Úlevy od placení poplatku za užívání veřejného prostranství se neposkytují.
 • ODDÍL IV
  Poplatek ze vstupného

  Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
 • Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Rovněž se poplatek neplatí z hodů, vinobraní a plesů.
 • Sazba poplatku ze vstupného činí 5 % z úhrnné částky vstupného vybraného za akci.
 • Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a perforaci.
 • Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
 • Ohlašovací povinnost k zániku poplatkové povinnosti je do 5 dnů (v případě neuskutečnění akce).
 • Úlevy od placení poplatku ze vstupného nebyly povoleny.
 • ODDÍL V
  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů platí:
  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 • fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.  
 • 2.  Sazbu poplatku tvoří ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3  zákona o místních poplatcích:
      a) částka  210,-- Kč
      b) částka  250,-- Kč (Výše této částky pro příslušný  rok je stanovena na základě skutečných nákladů obce za
          sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005. Rozúčtování na fyzickou osobu je
       uvedeno   v   příloze č. 1  této vyhlášky pro  rok 2006).
      Poplatek na 1 fyzickou osobu tedy činí 460,-- Kč pro rok 2005.
      Poplatkové úlevy:
      Děti  a mládež  do 18 let   a studující  na  denním  studiu nad 18 let po předložení potvrzení                                
      školy o studiu mají poplatkovou úlevu 60,-- Kč.
  3.  Splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li  poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku a po lhůtě stanovené splatnosti, je poplatek za komunální odpad splatný při plnění ohlašovací povinnosti, t. j. do 30 dnů od jejího vzniku.
  4.  Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti je 30 dnů  (při koupi či prodeji stavby určené nebo sloužící k trvalému pobytu nebo k individuální rekreaci, změně trvalého pobytu občana apod).

  ODDÍL VI
  Sankce za nesplnění povinností

  1.        Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až
         na trojnásobek.

  ODDÍL VII
  Vymáhání poplatků

  1        Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou  vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

  2.        Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
   
  ODDÍL VIII.
  Prominutí poplatku


  Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho      příslušenství zcela nebo částečně prominout.

  ODDÍL IX
  Zrušovací ustanovení


  Touto vyhláškou se  ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích.

  ODDÍL X
  Účinnost
  Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 17. 12. 2005, kdy se zveřejňuje na úřední desce Obecního úřadu Trboušany.
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti  dne   1. 1.  2006.
 • Tato vyhláška byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Trboušany dne  6. 12.  2005 usnesením č. 9/05

                               Bohumír Čech                                                              Vítězslav Korber
                                místostarosta                                                                   starosta obce
         


  Vyvěšeno na úřední desce:  17. 12. 2005
  Sňato z  úřední desky:        

  Příloha č. 1 k OZV obce Trboušany č. 1/2005 o místních poplatcích
  Rozúčtování nákladů obce Trboušany na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005 na osobu:
  Počet  poplatníků                                                                                            350
  Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu celkem        142 426,00  Kč
  Rozúčtování nákladů                                                                              142 426,00: 350 = 406,9314
  Náklady na  poplatníka                                                                                  407,-- Kč      

                       Bohumír Čech                                                                        Vítězslav Korber
                        místostarosta                                                                             starosta obce
  zpět