Obec Trboušany
664 64  Trboušany 113


Směrnice

o elektronické podatelně obce Trboušany

Elektronická podatelna Obce Trboušany je určena pro příjem elektronických podání podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.


Přijímání datových zpráv elektronicky

Adresa elektronické podatelny   je  
podatelna.trbousany@seznam.cz <mailto:podatelna.trbousany@seznam.cz>

Přijímají se datové zprávy ve formátech *.doc , *.xls , *.rtf , *.pdf , *.jpg , *.txt, černý text  na bílém pozadí.
Prostřednictvím elektronické podatelny je Obec Trboušany schopna přijmout podání podepsaná  elektronickým podpisem a rovněž odeslat  poštu opatřenou elektronickým podpisem.

Elektronická podání musí obsahovat zaručený elektronický podpis odesílatele opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb dle zákona č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu),ve znění pozdějších předpisů, jinak bude podání odmítnuto!

Stahování datových zpráv
se děje v úřední dny  během pracovní doby a to:
pondělí                 8.30 - 14 hod. a 19 - 20 hod.                
úterý až pátek       8.30 - 14 hod.

Přijímání datových zpráv na datových nosičích
Podání v elektronické formě lze také předat  osobně  v kanceláři  Obecního úřadu Trboušany, Trboušany 113, 664 64  Dolní Kounice, na disketách nebo CD-ROM, a to osobám k tomu určeným (viz.níže ).

Potvrzení doručených datových  zpráv
Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č.496/2004 Sb.,o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná zaměstnancem obce nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata,
a to na elektronickou adresu odesílatele. Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:

-        datum a čas  doručení zprávy
-        uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
-        charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci
Potvrzení o doručení datových zpráv na nosičích dat bude vystaveno na počkání.


Technické parametry datových zpráv
Budou   přijímány datové zprávy včetně příloh ve formátu   *.doc , *.xls ,  *.rtf , *.pdf , *.jpg , *.txt  do velikosti  1 MB. Jiné formáty nebudou přijímány.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) lze zaslat pouze jedno podání!

Testování datových zpráv
Doručené datové zprávy jsou testovány na přítomnost  viru, povoleného formátu  a správnost elektronického podpisu. V případě, že byla zjištěna přítomnost viru, nesprávného formátu nebo podpisu, který je již neplatný, nebo je vydán jinou než certifikační autoritou, takové  datové zprávy nebudou přijaty ke zpracování. Odesílatel o tom bude vyrozuměn.

Zaměstnanci pověření přijímáním  a odesíláním  datových zpráv
Na Obecním úřadu Trboušany jsou pověřeni k přijímání a odesílání datových zpráv elektronicky a přijímání datových zpráv na nosičích dat tito zaměstnanci:
Věra Svobodová  - samostatný referent

Zpracování a vyřizování datových zpráv
Datové zprávy,  které vyhovují výše uvedeným kriteriím jsou přijaty do elektronické podatelny, zapsány do podacího deníku a předány k vyřízení  pracovníkům, kteří se zabývají vyřízením určeného typu podání.
Evidenci nepodléhají zprávy typu nabídek výrobků a služeb, informační letáky, SPAMY.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze zaslat na adresu  
trbousany@iol.cz <mailto:trbousany@iol.cz> nebo na doručovací adresu OÚ, případně volat na tel. 546 421 541.
Dotazy  budou zodpovězeny do tří  pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Související zákonné normy :

-        zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, od
     1.1.2006 zákon č.500/2004 Sb.

-        zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
-        zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
-        nařízení vlády č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém
     podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění
     pozdějších předpisů

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta obce nebo jím pověření pracovníci kontroly.

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2006 usnesení č. /06

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května 2006

                                                                                            Vítězslav Korber
                                                                                                starosta obce
zpět