Obecně závazná vyhláška č. 4/2001
o nakládání s komunálním odpadem

Obec Trboušany vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Všeobecná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška:
Stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  (dále jen systém) komunálních odpadů (dále jen odpadů)  na území obce Trboušany (dále jen obce).
 • Určuje místa k odkládání odpadu.
 • Článek 2
  Závaznost vyhlášky


  Tato vyhláška se vztahuje:
  a)        na všechny osoby trvale pobývající na území obce a na další osoby, které se na území obce zdržují
  b)        na vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

  Článek 3
  Základní pojmy
  Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k  tomuto zákonu.  
  2. Nebezpečný odpad - je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností           uvedených v příloze č.2  k  tomuto zákonu.
  Komunální odpad - je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 • Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 • Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
 • Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
 • Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
 • Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k  podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 • Oprávněná osoba - je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
 • Článek 4
  Systém třídění komunálního odpadu


  Odpady se třídí na složky podle následujícího systému:
  odpad spalitelný (papír, textil, apod.)
 • sklo bílé a barevné,
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • zbytkový odpad (ostatní odpady neuvedené výše, např. popel).
 • železo
 • Článek 5
  Určená místa pro odkládání nebo odevzdávání odpadů
  sklo bílé a barevné  - kontejnery na sklo před obchodem
 • papír - mobilní svoz jedenkrát ročně
 • železo - mobilní svoz  jedenkrát ročně
 • nebezpečný odpad (zbytky barev, spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla, akumulátory, televizory, radiopřijímače, ledničky, mrazáky, upotřebené oleje, baterie z kapesních svítilen) - mobilní svoz dvakrát ročně
 • objemný odpad - velkoobjemový kontejner nejméně jedenkrát ročně
 • zbytkový směsný komunální odpad z domácností - popelnice umístěné před nemovitostmi lx za 14 dnů
 • Určená místa se užívají těmito způsoby:
  Sběrné nádoby (popelnice) a kontejnery na sklo - bez časového omezení
 • Velkoobjemové kontejnery - odpady se ukládají pouze v době, kdy je kontejner přistaven na sběrném stanovišti. Termín, čas a místo přistavení kontejnerů bude vyhlášen nejméně ve čtrnáctidenním předstihu místním rozhlasem a vyvěšením na úřední desce OÚ Trboušany.
 • Mobilní svoz - odpady se odevzdávají osádce svozového vozidla pouze v době, kdy svozové vozidlo stojí na sběrném stanovišti v době mobilního sběru odpadů. Termín, čas a místo mobilního svozu bude vyhlášen nejméně ve čtrnáctidenním předstihu místním rozhlasem a na úřední desce OÚ Trboušany.
 • Článek 6
  Povinnosti fyzických osob a původců odpadu


      Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

      Fyzické osoby  jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

      Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osoba a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. Cena vychází z ceníku sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, který každoročně aktualizuje firma, která svoz v obci provádí. Částka je uvedena v platné Obecně závazné vyhlášce  o místních poplatcích.

      Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.

  Zakazuje se:
  odkládání jiného než komunálního odpadu na určených sběrných místech
 • mísení vytříděných druhů odpadů
 • používat sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu
 • odkládat odpad mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená touto vyhláškou
 • spalování odpadů v domácích topeništích (plasty, hadry, dřevo s povrchovou úpravou apod.) nebo na vlastním pozemku či veřejném prostranství
 • vylévání nebo odhazování odpadů do kanalizace
 • ukládání komunálního odpadu vznikajícího v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti do odpadkových nádob, rozmístěných na veřejných prostranstvích.

 • Článek 7
  Poplatek


  za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby obci  dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění ve výši podle Obecně závazné vyhlášky obce Trboušany o místních poplatcích.  Článek 8
  Sankce

  1        Nestanoví-li zákon o odpadech jinak, vztahují se na přestupky a jejich projednávání                                                                                 obecné právní předpisy  podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
  2        Obec dále uloží pokutu:
  a) až do výše 20 000 Kč fyzické sobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím,          
     že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem
  b)až do výše 300 000 Kč fyzické  osobě  oprávněné  k  podnikání  nebo  právnické  osobě,    
           která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech.


  Článek 9
  Kontrolní činnost

      Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci obce nebo osoby, které budou obcí pověřeny tuto kontrolní činnost vykonávat.

  Článek 10
  Vyhlášení a účinnost vyhlášky.

  l. Tato  vyhláška   se  vyhlašuje  dnem   1. února  2002,  kdy  se  zveřejňuje  na  úřední   desce
     Obecního úřadu Trboušany.                                                    
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16. února  2002.

  Tato vyhláška byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Trboušany dne 1. února 2002.

  Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky končí platnost Vyhlášky č. l/2001 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Trboušany.

  Vítězslav Korber, starosta obce
  Vít Zimmermann, místostarosta
  zpět